realitná kancelária ATOMIA
atomia
realitná kancelária

Etický kódex Spoločností ATOMIA ( ďalej len SA )

 

PREAMBULA
Základné ustanovenia

článok 1

Etický kódex predstavuje záväzok kompetentnosti, zodpovednosti a profesionalizmu členov SA voči klientom a všetkým subjektom v oblasti trhu s nehnuteľnosťami, a zároveň upravuje vzťahy medzi členmi SA navzájom.

článok 2

Záväznosť etického kódexu nie je len osobná. Je to organizačná záväznosť, aby sa neuskutočnil neprofesionálny krok člena SA, ktorý by svojou neprofesionalitou zmaril profesionálny a stavovský imidž každého ďalšieho člena SA aj SA ako celku.

článok 3

Akceptovanie etického kódexu a jeho dodržiavanie je jednou z podmienok členstva v SA. Len na základe tohto akceptovania možno dosiahnuť predpoklady na spoluprácu, vzdelávanie, uznanie a účinnosť SA. Akceptovanie etického kódexu má spĺňať nasledujúcich päť princípov:

 

KAPITOLA I
Princípy etického kódexu

1. Povinnosť byť vzdelaným a informovaným

Etický kódex zahŕňa ustanovenia, ktoré požadujú, aby osoby, členovia SA, zaoberajúce sa obchodom s nehnuteľnosťami boli informovaní o zákonoch, navrhovaných legislatívnych úpravách, vládnych uzneseniach, o verejnej politike a o bežných trhových podmienkach tak, aby mohli plne a presne radiť svojim klientom (za klienta sa považuje obchodná strana, s ktorou má realitná kancelária zmluvný vzťah) v rámci svojich kompetencií. Etický kódex ďalej požaduje, aby títo ľudia (makléri) konali pri svojej činnosti vždy kvalifikovaným spôsobom, čestne, v súlade s dobrými mravmi, týmto štatútom SA a platnými právnymi normami Slovenskej Republiky.

2. Povinnosť byť čestným

Etický kódex zakazuje podvody, zneužívanie zastúpenia a nezákonné obchodovania. Osoba zaoberajúca sa obchodovaním s nehnuteľnosťami sa musí zaviazať, že nebude zveličovať či naopak zatajovať dôležité fakty a že upozorní na každý súčasný alebo možný konflikt záujmov, pokiaľ ide o majetok alebo zastupované osoby.

3. Povinnosť viesť si  depozitný účet

Etický kódex vyžaduje, aby si SA viedla samostatný depozitný účet v prípade, ak preberá do úschovy finančné prostriedky od tretích osôb (kúpnu cenu resp. jej časť.) a členovia SA sú povinní prijaté zálohy ihneď odovzdať SA do úschovy.

4. Povinnosť zabrániť sporu s ďalšími sprostredkovateľmi nehnuteľností

Etický kódex požaduje, aby sa kolegovia- obchodníci s nehnuteľnosťami vyhýbali sporu medzi sebou navzájom. Tieto  spory by mohli prekážať profesii a zle ovplyvňovať služby poskytované ich klientom. V tejto súvislosti etický kódex vyžaduje, aby zmluvy uzatvárané s klientmi boli v maximálnej možnej miere zmluvami o výhradnom zastúpení (exkluzívnymi zmluvami). Ak osoba spolupracuje s inou osobou, etický kódex podporuje túto spoluprácu v zmysle rýchleho obslúženia klienta. V prípade sporu, ktorému nemožno zabrániť, etický kódex požaduje, aby bol predmet sporu predložený konateľovi SA (ako arbitráži).

5. Povinnosť podrobiť sa disciplíne SA

Etický kódex vyžaduje, aby v prípade akéhokoľvek sporu medzi členmi SA bol tento v prvom rade riešený konateľom SA. V takomto prípade sú strany povinné poskytnúť konateľovi SA všetky požadované materiály a fakty a účinne pri riešení sporu napomáhať. V prípade, ak sa člen SA odmietne podriadiť rozhodnutiu konateľa SA, môže tento vylúčiť člena SA a ukončiť komisionársku zmluvu.

 

KAPITOLA II
Profesionalizmus

Význam etického kódexu má štyri dimenzie:

1. Je akceptovaný ľuďmi, ktorí pôsobia v obchode s nehnuteľnosťami a snažia sa etablovať ako profesionáli a tými, ktorí sú pripravení akceptovať isté poverenia a kolektívnu zodpovednosť a zaručené záväzky, ktoré predpokladá a ukladá  profesionalizmus.

2. Poskytuje základný návod etického správania sa pri obchodovaní s nehnuteľnosťami. 3. Poskytuje pozitívny smer rozvoja práce a administratívnej činnosti SA, ktorá ho prijíma ako súbor činností, ktoré má v stanovách a má za cieľ ich realizovať.

4. Definuje povinnosti a záväzky nad rámec pôsobnosti zákona.

 

KAPITOLA III
Zásady

článok 1

Dobré meno – profesia

1. Maklér pri výkone svojho povolania nesmie učiniť žiadne konanie, ktoré by sa priečilo dobrým mravom, slušnému a korektnému správaniu sa, a ktoré by ohrozovalo jeho česť a dobré meno realitnej kancelárie. Môže použiť len také prostriedky, ktoré pripúšťajú právne predpisy.

2. Maklér pri výkone svojho povolania je povinný dbať o dobré vystupovanie a celkovú úpravu zovňajšku (vrátane oblečenia), aby jeho vážnosť zodpovedala požadovanej úrovni kladenej profesionálom, a aby svojim vystupovaním zároveň reprezentoval SA.

článok 2

Nezávislosť člena

1. Vzťah člena ku klientom, súdom, úradom a ďalším osobám sa pri výkone jeho povolania riadi zásadou nezávislosti.

2. Člen je povinný vyhýbať sa zásahom do svojej nezávislosti (vrátane takých, ktoré vyplývajú z jeho osobných záujmov) a musí sa usilovať o to, aby nezľavoval zo svojich profesionálnych kritérií.

článok 3

Dôvera

1. Vzťah člena a klienta je založený na vzájomnej dôvere.

2. V súvislosti s výkonom povolania člen nesmie utajeným spôsobom vyhotoviť zvukový alebo obrazový záznam o rozhovore s klientom alebo inou osobou o predmete sprostredkovania.

3. Zvukové alebo obrazové záznamy, ktoré mu boli poskytnuté klientom, nemôže použiť v iných prípadoch ako v realitnej činnosti.

článok 4

Zachovávanie mlčanlivosti

1. Povinnosť mlčanlivosti člena a jeho pracovníkov trvá aj po skončení poverenia (je časovo obmedzená po dobu 5 rokov po skončení zmluvy).

2. Člen je povinný vyžadovať od svojich spolupracovníkov a všetkých ďalších osôb, s ktorými spolupracuje pri poskytovaní právnej pomoci, aby zachovávali povinnosť mlčanlivosti rovnako, ako on sám.

článok 5

Záujmy klienta

Pri poskytovaní služieb chráni člen SA záujmy klienta v súlade s etickým kódexom.

článok 6

Poskytovanie služieb

1. Maklér poskytuje služby len v rámci poverenia klienta.

2. Maklér poskytuje služby bez zbytočného odkladu, svedomite a zodpovedne. Za poskytnutú službu je člen osobne zodpovedný v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Maklér je povinný:

a) priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený,

b) bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré dostáva alebo odosiela,

c) v primeranej lehote reagovať na požiadavky klienta,

d) starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo  zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami a dodržiavať štatút SA o nakladaní s údajmi.

4. Maklér poskytuje služby vo veci, ktoré je schopný po odbornej stránke viesť. Prípadne si môže prizvať konateľa SA.

článok 7

Odmena za poskytnutie služieb

1. Člen poskytuje služby za odmenu v súlade s príslušnou zmluvou.

2. Pri určení provízie sa členovia zaväzujú rešpektovať jej obvyklú výšku pre daný druh sprostredkovania.

3. Člen môže poskytnúť služby bezplatne len so súhlasom konateľa SA vo výnimočnom prípade.

4. Po skončení každej veci je člen povinný vec klientom po finančnej stránke riadne zúčtovať.

5. Ak požaduje člen od klienta preddavok na odmenu alebo náhrady nákladov, nesmie takýto preddavok byť inkasovaný v prospech člena ale výlučne v prospech SA.

článok 8

Peňažné prostriedky klienta

1. Ak boli členovi zverené peňažné prostriedky pre klienta alebo pre tretiu osobu ako časť kúpnej ceny alebo celku, je člen povinný tieto prostriedky ihneď odovzdať SA do úschovy.

2. Člen nesmie použiť peňažné prostriedky klienta na iný účel, než boli určené.

3. Zverené kľúče od nehnuteľností , ktoré klient odovzdá členovi je člen povinný okamžite odovzdať SA do úschovy a tieto si vyžiadať len za účelom obhliadky nehnuteľnosti a následne ich späť odovzdať do úschovy. Člen sa zaväzuje nescudziť ani žiadnym iným spôsobom nepoškodiť majetok klienta a to či už pri obhliadkach nehnuteľnosti alebo pri inej činnosti. Zároveň sa zaväzuje pri obhliadkach nehnuteľnosti s klientom dávať pozor, aby ani klient nescudzil ani inak nepoškodil majetok klienta.

článok 9

Konanie pred úradmi

1. V konaní pred úradmi je člen povinný zachovávať slušnosť, korektnosť a svojim vystupovaním pred úradmi prispievať k dôstojnosti a vážnosti úkonov, ktorých sa zúčastňuje.

2. Člen je povinný, pri zachovaní náležitej úcty a zdvorilosti voči úradom, zastávať záujmy svojho klienta čestne a to spôsobom, o ktorom predpokladá, že je v rámci zákonom daných možností najprospešnejší pre jeho klienta.

 

KAPITOLA IV
Vzťahy medzi členmi SA

článok 1

Kolegiálnosť

1. Vzťahy medzi členmi sa spravujú zásadou stavovskej a profesionálnej kolegiálnosti, postavenej na dôvere a spolupráci v záujme ich klientov a v záujme predchádzania sporom.

2. Každý člen je povinný iných členov uznávať ako svojich kolegov a správať sa voči nim zdvorilo a korektne.

3. Osobný a s vecou nesúvisiaci písomný alebo ústny útok proti kolegovi je porušením zásad kolegiálnosti.

4. Ak sa podľa názoru člena iný člen správa v rozpore s týmito pravidlami, je povinný ho na to vhodným spôsobom upozorniť. Ak nedôjde k náprave, môže sa obrátiť na konateľa SA.

5. Člen je povinný pred podaním žaloby alebo iného podania proti inému členovi poskytnúť tomuto inému členovi možnosť urovnania veci zmierom pred konateľom SA.

6. Člen je povinný zachovávať mlčanlivosť počas disciplinárneho konania.

článok 2

Spolupráca

1. Člen, na ktorého sa obráti iný člen s konkrétnym obchodným prípadom je povinný informovať ho bezodkladne o spôsobe vybavenia jeho dožiadania, prípadne mu oznámiť prekážky, ktoré mu v tom bránia. V prípade spolupráce na spoločnom obchode je povinný na požiadanie predložiť súvisiace doklady.

2. Člen je povinný bez zbytočného odkladu prijať od iného člena riadne doručovanú písomnosť a potvrdiť jej prijatie.

3. Člen, ktorý sa dozvie, že ho klient poveril zastupovaním v určitej veci miesto iného člena, je povinný vyrozumieť o tom bez zbytočného odkladu tohto člena.

 

KAPITOLA V
Názov člena v živnosti

článok 1

Názov člena

1. Člen smie používať názov vo svojej živnosti s uvedením názvu ATOMIA – meno člena.

2. Súčasťou názvu môže byť aj akademický titul člena.

3. V listinách, korešpondencii, reklame má právo člen užívať aj označenie ATOMIA – meno člena .

článok 2

Reklama

1. Člen je povinný sa prezentovať predovšetkým kvalitným výkonom svojho povolania a primeranou reklamou.

2. Člen je povinný dbať o to, aby obálky, hlavičkový papier, pečiatky, vizitky a iné formy zverejňovania údajov o jeho činnosti, ktoré používa, boli dôstojné. Člen nesmie na tlačivách uvádzať údaje pochvalné alebo neprimerane vyzdvihujúce člena alebo ním poskytovanú službu.

3. Menné zoznamy členov vydáva SA.

článok 3

Ukončenie alebo pozastavenie poskytovania služieb

1. V prípade ukončenia alebo dlhšiu dobu trvajúceho prerušenia poskytovania služieb je člen povinný

a) usporiadať si svoje záväzky voči SA, klientom a iným členom a splniť si svoje povinnosti k súdom a úradom a všetky daňové povinnosti,

b) určiť člena, ktorý ho bude zastupovať a v prípade, že sa mu to nepodarí, oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu SA.

 

KAPITOLA VI
Záverečné ustanovenia

1. Dodržiavanie tohto etického kódexu by mal každý maklér považovať za vec svojej profesionálnej cti.

2. Podpisom etického kódexu člen potvrdzuje, že ho dôkladne prečítal a že sa ním bude riadiť.